дзэхъумэ


дзэхъумэ

дзэ зызыгъэпсэхур е гъуэгу тетыр зыхъумэ гуп
аванпост, часовой на привале войска

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.